Terapie

Wsparcie rozwoju dzieci w różnych obszarach społeczno-emocjonalnych oraz fizycznych

Indywidualne zajęcia z psychologiem

Tterapia psychologiczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka, które ma możliwość rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych. Dzięki tym terapiom dziecko zwiększa zdolność odczytywania emocji i radzenia sobie z nimi. Zapoznaje się z różnymi sytuacjami społecznymi, uczy się rozwiązywania konfliktów i nawiązywania relacji rówieśniczych. W trakcie zajęć poruszane są min. tematy związane samooceną, asertywnością czy radzeniem sobie z lękiem. W zależności od potrzeb w trakcie terapii indywidualnej poprzez atrakcyjne dla dzieci ćwiczenia rozwijane są również funkcje poznawcze.

Grupowe zajęcia z psychologiem

W każdej z grup odbywają się co tygodniowe spotkania z psychologie, w trakcie których dzieci rozmawiają o swoich uczuciach i relacjach w grupie przedszkolnej i poza nią. Rozwijają umiejętności społeczno – emocjonalne poprzez różne gry i zabawy. Uczą się poprawnych zachowań oraz różnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Zajęcia grupowe ukierunkowane na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. W trakcie tych zajęć poprzez zabawę dzieci rozwijają następujące umiejętności:

 • komunikacyjne takie jak umiejętność słuchania innych, odpowiedniego reagowania na wypowiedzi rozmówcy, zadawania pytań itp.;
 • prospołeczne czyli min. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym;
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach takich jak przegrana, proszenie o pomoc, nauka asertywności
 • emocjonalne czyli rozpoznawanie i nazywanie emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nimi i odpowiedniego reagowania na nie
 • budowanie własnej tożsamości – odkrywanie swoich cech, mocnych i słabych strony

Terapia pedagogiczna

To zajęcia mające na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego. To również stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach oraz usuwanie przyczyn niepowodzeń. Zajęcia prowadzone są na podstawie metod współpracy dostosowanych indywidualnie do możliwości każdego dziecka dając możliwość wszechstronnego rozwoju. Podczas zajęć wykorzystujemy elementy arteterapii, muzykoterapii integralnej oraz trening relaksacyjny. Metody te pozwalają na kształtowanie wrażliwości i empatii, stymulowanie do aktywności i kreatywności, wzmacnianie prawidłowych postaw, wygaszanie reakcji agresywnych, doskonalenie komunikacji w grupie, kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i koncentracji uwagi, doskonalenie sprawności psychomotorycznej i usuwanie napięcia psychofizycznego. Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie indywidualnej.

Terapia logopedyczna

Prowadzone w przedszkolu zajęcia logopedyczne mają za zadanie korygować i rozwijać mowę oraz zdolność szeroko pojętego komunikowania się dziecka z otoczeniem. Oprócz ćwiczeń wspomagających prawidłową artykulację i ćwiczeń oddechowych, proponowane są aktywności/zabawy stymulujące pozostałe aspekty rozwoju językowego (rozumienie, zasób słownictwa, umiejętność formułowania wypowiedzi, poprawne wypowiadanie się). Z początkiem roku szkolnego, wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola poddawane są przesiewowym badaniom logopedycznym, dzięki czemu możliwa jest wstępna identyfikacja zaburzeń mowy i odpowiednie pokierowanie dalszymi działaniami diagnostycznymi. Wśród starszych przedszkolaków prowadzona jest także nauka wczesnego czytania w oparciu o metodę prof. J. Cieszyńskiej oraz ćwiczenia czytania programowanego wg K. Sedivy. W przypadku dzieci, u których mowa nie jest na tyle wykształcona, by skutecznie porozumiewać się z otoczeniem, stosowane są metody alternatywnej komunikacji czyli niewerbalne sposoby porozumiewania się- przy użyciu znaków graficznych (symboli obrazkowych Mówik) i manualnych (gestów AAC Makaton). W terapii logopedycznej stosowane są różnego rodzaju pomoce dydaktyczne- gry, układanki, odpowiednio dobrane zabawki oraz akcesoria logopedyczne, na przykład gryzaki, specjalne wibratory (masażery), szpatułki czy urządzenia do ćwiczeń oddechowych. Odpowiedni wybór gier, zabaw i narzędzi oraz właściwa realizacja planu terapeutycznego sprawiają, że dzieci maja szansę przezwyciężyć trudności związane z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Terapia ręki

To terapia mająca na celu usprawnianie całej ręki: od barku, przez ramię i przedramię, po nadgarstek, dłoń i palce. Praca motoryki małej ma ogromne znaczenie w przyjmowaniu bodźców, rozwoju poznawczo – społecznym, umożliwia wykonywanie czynności samoobsługowych oraz manipulację przedmiotami. Głównym celem działań podejmowanych podczas moich zajęć jest poprawa sprawności motorycznej czyli udoskonalenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Zajęcia dostosowywane są indywidualnie do każdego dziecka w zależności od potrzeb. Pracę z najmłodszymi rozpoczynane są od wzmocnienia całego ciała(motoryka duża), następnie koncentrujemy się na motoryce małej.

Fizjoterapia/ rehabilitacja

Głównym założeniem fizjoterapii i rehabilitacji jest przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej dziecka. Prowadzona jest kinezyterapia, która ruch traktuje jako środek leczniczy. Sposobami prowadzenia terapii są ćwiczenia ruchowe czynne, jak i bierne, prowadzone z pomocą terapeuty. Terapia ruchem wykorzystywana jest do przywrócenia siły mięśniowej, korekcji wad postawy, poprawy zakresu ruchomości i stabilizacji stawowej oraz torowania prawidłowych wzorców ruchowych.

Ogólne cele fizjoterapii i rehabilitacji:

 • wzmocnienie mięśni posturalnych,
 • normalizacja napięcia mięśniowego,
 • korekcja wad postawy,
 • torowanie prawidłowych odruchów,
 • hamowanie patologicznych wzorców ruchowych,
 • torowanie prawidłowych wzorców posturalnych,
 • budowanie prawidłowego schematu ciała i poczucia własnego ciała,
 • usprawnianie planowania motorycznego,
 • usprawnianie koordynacji obustronnej,
 • zwiększenie zakresu ruchomości,

Terapia SI

Metoda integracji sensorycznej to jedna z metod, która wykorzystywana jest w pracy z dziećmi. Terapia SI to zespół działań – ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych. Terapia SI jest terapia indywidualną prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej. Przebiega w formie zabawy w specjalnie do tego celu przygotowanych salach z użyciem pomocy do Integracji Sensorycznej.