Założenia i metody


„Od gąsienic do motyli” 

Podczas zabawy dzieci osiągają najwyższe sukcesy. (…) Najważniejsze w zabawie jest to, że powstają nowe relacje pomiędzy sytuacjami wymyślonymi a rzeczywistymi”.

Lew S. Wygotski

Zgodnie z ostatnimi odkryciami naukowymi 50% zdolności uczenia się jest rozwijanych do piątego roku życia. W tym czasie w mózgu tworzą się główne drogi nerwowe, które dziecko będzie wykorzystywało podczas wszystkich kolejnych lat nauki. Te pierwsze lata są kluczowe dla dalszego rozwoju – pomożemy Wam lepiej je wykorzystać!
Dzieciństwo to najpiękniejszy okres w życiu. To czas zabawy, beztroski, poznawania świata, uczenia się ważnych i cennych rzeczy oraz nabywania potrzebnych umiejętności, będących przygotowaniem do życia.

Mamy świadomość jak ogromny wpływ na człowieka ma pierwszy etap jego edukacji. W okresie przedszkolnym dokonuje się wszechstronny rozwój dziecka, pozwalający na formowanie się podstawowych struktur jego osobowości. Jest to czas intensywnego doświadczania i poznawania świata. Możemy zaobserwować ogromny upór dziecka w poznawaniu i doświadczaniu tego, co je otacza. Dziecko, poszukuje wiedzy o otaczającym świecie. Wszystko jest nowe trzeba to zbadać, poznać, odkryć, podporządkować.

Wierzymy, że przedszkole może stać się dla dziecka przewodnikiem, towarzyszem w przygodzie odkrywania. Mając tego świadomość dążymy do stworzenia, jak najbardziej przyjaznego środowiska dla rozwoju dziecka. Nasze przedszkole zapewnia swoim podopiecznym troskliwą i czujną opiekę. Atmosfera panująca w naszym przedszkolu jest współtworzona zarówno przez personel jaki i przez dzieci, rodziców. Dbamy aby dzieci rozwijały się w radosnym i bezpiecznym otoczeniu, wspierającym przede wszystkim rozwój talentów naszych dzieci. Zarówno pod względem lokalowym jak i wyposażeniem poszczególnych sal przedszkole jest dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Grupy przedszkolne są kameralne – w każdej z nich znajduje się 16 dzieci, którymi opiekują się dwóch wychowawców z wykształceniem wyższym pedagogicznym. Placówka zapewnia opiekę od 6.45 do 17.00.

Przedszkole twórcze „TO TU” to wyjątkowe przedszkole, które charakteryzuje niepowtarzalny klimat towarzyszący procesowi edukacji. Podstawowym zadaniem edukacji w przedszkolu twórczym jest zadbanie o prawidłowy rozwój dziecka. Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój dzieci uwzględniając ich indywidualne możliwości rozwojowe. Czyni to w oparciu o ścisłą współpracę z rodzicami, zapewnia pomoc specjalistyczną: psychologiczną i logopedyczną.

Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzimy na podstawie unikalnego programu edukacyjnego „Od gąsienic do motyli” opracowanego w oparciu o pomysły, których autorem jest znany psycholog rozwoju dziecka – Lew Wygotski. Sercem programu jest myślenie symboliczne, czyli zdolność do interpretowania symboli, która jest niezbędna do logicznego myślenia i wnioskowania. Realizujemy także zajęcia Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz metodą Weroniki Sherborne.

Przedszkole prowadzi także program języka angielskiego metodą „Musical Babies”. który otrzymał nagrodę European Language Label za innowacyjność w nauczaniu języków obcych. Przyswajanie wiedzy językowej odbywa się codziennie w naturalny sposób poprzez gry, zabawy i piosenki. W programie podstawowych zajęć znajduje się również gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia umuzykalniające, zajęcia logopedyczne.

Czas dzieci w przedszkolu wypełniony jest nauką i zabawą. Jednak oprócz podstawowych zajęć nasze przedszkolaki uczestniczą w wycieczkach do kina, teatru, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, dzięki którym dzieci poznają specyfikę różnych zawodów. Dzieci podczas pobytu w naszym przedszkolu nie tylko poznają treści zawarte w programach nauczania, ale przede wszystkim doświadczają interakcji społecznych, uczą się zasad zgodnego funkcjonowania w grupie, przestrzegania zasad prowadzenia rozmów, rozwiązywania konfliktów, reagowania na potrzeby innych, a zatem mogą skonstruować system wartości, będący podstawą funkcjonowania w przyszłości i mający wpływ na jakość ich życia w społeczeństwie.