KAMPANIA EDUKACYJNA: „NIE BĄDŹ ATRAKCYJNY DLA KLESZCZY”

W dniu  16 marca 2023 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się Kampania informacyjna dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”.

Celem kampanii jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.  Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym  uwzględnieniem: kadry pedagogicznej, dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.

Nasze Przedszkole również wzięło w niej udział. Oprócz informacji zawartych na gazetce przedszkolnej oraz na przedszkolnym profilu na Facebook’u, Przedszkolaki wzięły udział w prelekcjach związanych z akcją.

Zapraszamy na stronę internetową kampanii:

https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/kampania-edukacyjna-nie-badz-atrakcyjny-dla-kleszczy

#NieBądźAtrakcyjnyDlaKleszczy

Prezentacja_Nie badz atrakcyjny dla kleszczy_770694_1147746Pobierz